login icon
english icon
AA

India

Formelle krav til adoptivsøkere i India:

 • Søkere som søker sammen må være gift. Ekteskapet må på adopsjonstidspunktet ha vart i minimum to år. Det tas hensyn til samboerskap på søknadstidspunktet når ekteskapet har vart mindre enn 2 år. Minst ett av disse årene bør man ha vært gift.
 • Ved adopsjon av barn under tre år, kan søkernes kombinerte alder på adopsjonstidspunktet ikke være mer enn 90 år, og den eldste av søkerne ikke eldre enn 50 år.
 • Ved adopsjon av barn som er eldre enn tre år kan ikke søkernes kombinerte alder på adopsjonstidspunktet overstige 105 år, og den eldste av søkerne kan ikke være eldre enn 55 år.
 • Enslige søkere over 30 år aksepteres. Ved adopsjon av barn opp til tre år, kan ikke søkers alder på adopsjonstidspunktet overskride 45 år. Ved adopsjon av barn over 3 år, er aldersgrensen for enslig søker 50 år.
 • Søkere må ha tilfredsstillende finansielle ressurser til å kunne gi barnet en god oppvekst
 • Søkere må ha god helse. Søkere kan ikke lide av smittsomme eller dødelige sykdommer, eller mentale eller fysiske lidelser som kan forhindre dem i å ivareta barnet.
 • Grunnet usikker ventetid frem mot tildeling, bør man starte opp adopsjonsprosessen minimum 4-5 år før man når øvre aldersgrenser nevnt ovenfor.
 • De fleste barna som frigis til søkere uten tilnytning til India, er eldre og/eller har spesielle behov. Søkere bør derfor være åpne for å adoptere barn med helsemessige utfordringer (mild/moderat grad) eller spesiell bakgrunnshistorie, og/eller barn over 3 år
 • Mulighet for å adoptere søsken
 • Søkere må selv hente barnet i India.
 • Indiske myndigheter krever at adoptivforeldre må sende rapporter om barnet i 2- 7 år etter at barnet har kommet til Norge. Ved fulføring av adopsjonen må adoptivforeldrene innebetale et depositum tilvarende 60 000 RS. Beløpet blir tilbakebetalt etter 2 år, om man i denne perioden har overholdt kravene om oppfølgingsrapporter
 • Indiske domstoler krever ofte at adoptivfamilien oppretter en konto for barnet med beløp tilsvarende 2 LAKH, som tilfaller barnet ved myndighetsalder.


E3985FC456BCBCCBCCF772021420BB8E

Verdens Barn i India

 

Vi har jobbet i India siden 1982. Frem til nye retningslinjer for adopsjon ble innført i 2011, har vi i hovedsak samarbeidet med to organisasjoner i Mumbai og Pune, Maharathra, både når det gjelder fadderskap og adopsjon. Vi har vært med på å bygge barnehjem og gitt støtte til de organisasjonene vi samarbeider med. I tillegg drives en rekke prosjekter for fattige, funksjonshemmede og foreldreløse barn som trenger et hjem, se under fadderskap.

 

Adopsjonsprosessen

Fra juli 2011 må alle søknader om adopsjon gå via sentralmynighetene i India, Central Adoption Recource Authorities (CARA). Etter man er godkjent for adopsjon i Norge, blir søknaden registrert i CARA`s onlineprogram. CARA vil da gå gjennom søknad og sosialrapport, og beslutte hvilken organisasjon i India som skal formidle adopsjonen. Man kan komme med ønske om delstat, men må være åpen for at søknaden kan ende opp hvor som helst i India. Ventetid fra man er tildelt organisasjon til tildeling foreligger, er vanskelig å si noe om. Vårt estimat er 6- 24 måneder, men det kan ta kortere eller lengre tid. De fleste henter barnet 6-9 måneder etter tildeling.

Både indiske og norske adopsjonsmyndigheter kontrollerer adopsjonsvirksomheten. Barn som ikke blir plassert i indiske familier kan adopteres til Norge. Etter barnet er fristilt for adopsjon i India blir en familie matchet med barnet.

Er barnet over 5 år, eller har spesielle behov, vil tildelingen måtte godkjennes av Faglig utvalg for adopsjonssaker før adopsjonen kan fullføres. Faglig utvalg ser på det som nesten obligatorisk at søkere har deltatt på adopsjonsforberedende kurs.

Matchingen og frigivingen av barnet må også etter tildeling godkjennes av CARA, før adopsjonen fullføres av domstolen i det området barnet bor. Dette er som regel en formell prosess.

Man må selv hente barnet i India. Dette skjer som regel sted 3-4 uker etter saken har gått gjennom i domstolen. Hentereisen tar i de fleste tilfeller 2-3 uker.

 

Hvem er barna?

Barna som adopteres fra India er stort sett i alderen 2-5 år, men det finnes også yngre og eldre barn som trenger ny familie. Mange av barna, spesielt de yngste, kan ha medisinske utfordringer. En del av barna er blitt overlatt av enslige mødre som ikke har mulighet til å ta seg av barnet selv. Noen barn blir etterlatt uten identifikasjon, kanskje utenfor en politistasjon, på en togperrong eller utenfor et barnehjem. Noen barn har kommet bort fra sine foreldre og man har ikke lykkes i å finne familien igjen. Uendelig mange barn lever under elendige forhold i India. Dessverre er det bare en liten brøkdel som etter loven blir frigitt for adopsjon. Barna kan komme fra barnehjem eller fosterhjem i hele India.

 

Litt om India

Mangfold, mange mennesker og liv i alle former. Inntrykkene er uendelige og utrolig lite er som du forestiller deg. Det kan være overrumplende, det kan sette deg på prøver men det du møter når du kommer til India er verden på alle sine rare, vonde og vakre måter. For dere som møter et barn født i dette mylderet, kan møte med landet India være et inspirerende første blikk inn i en kultur dere kommer til å lære mye om og tenke mye på i årene som kommer. Til tross for at indere er en mangeartet gruppe med store variasjoner både når det gjelder utseende, religion og ervervsveier, finnes det en sterk forestilling om det som er felles indisk. Med sin eksplosjonsartede befolkningsvekst, fra 439 mill. i 1961 til godt over en milliard i dag, er det mange barn som av ulike årsaker trenger et nytt hjem.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00