login icon
english icon
AA

Thailand

Formelle krav til adoptivsøkere i Thailand:

 • Par som skal adoptere bør ha vært gift i 2 år. Det tas hensyn til samboerskap i tilfeller hvor ekteskapet har vart kortere enn to år.
 • Enslige kvinner som har spesielle ressurser, kan søke om å adoptere eldre barn, barn med helseanmerkninger eller spesiell bakgrunn
 • God fysisk og psykisk helse
 • God vandel
 • Søkere bør ha en samlet årsinntekt på minimum 350.000.
 • Familier som alt har mer enn ett barn i familien, bør være åpne for å adoptere barn over 3 år, barn med helseanmerkninger eller spesiell bakgrunn.
 • Søkere må være eldre enn 25 år
 • Det bør ikke være mer enn ti års aldersforskjell mellom ektefeller
 • Eldre søkere må være åpne for eldre barn. Kvinnelige søkere som har fylt 40 på matchingtidspunkt, tildeles barn over 2 år. Man ønsker ikke mer enn 40 års aldersforskjell mellom mor og barn
 • Har man alt adoptert barn fra Thailand, eller er åpen for å adoptere barn med økt risiko for / behov for spesiell støtte (pga for eksempel alder, helse eller bakgrunn), er man mindre rigid ifht maks 40 års aldersforskjell mellom mor og barn
 • Mulighet for å søke om adopsjon av søsken
 • Søkere må selv hente barnet i Thailand. Hentereisen tar for de fleste 10 dager.
 • Adoptivforeldre med barn fra Thailand må forplikte seg til å sende 3 oppfølgingsrapporter etter at barnet har kommet til Norge

I Thailand har man i adopsjonsloven få formelle krav til søkere, men mange uformelle krav, formet av praksisen til Central Adoption Board (CAB). Noen krav er absolutte, andre ikke. Listen ovenfor er ikke uttømmende, og kan variere med tiden. Ta derfor kontakt med oss for å få frem nyansene, og få en vurdering på hva som kan være relevant i forhold til nettopp dere. 

134647evohannes

Verdens Barn i Thailand

I Thailand samarbeider Verdens Barn med Holt Sahathai Foundation (HSF), og landets sentralmyndigheter, Department of Children and Youth (DCY). Verdens Barn har jobbet i Thailand siden 1979 og har et stort nettverk og kontaktflate i landet.

 

Adopsjonsprosessen

Etter godkjenning av norske adopsjonsmyndigheter, velger man om søknaden sendes DCY eller HSF. I de fleste saker er der ingen formell godkjenning i Thailand før man blir satt på ventelisten og etterhvert matchet mot et barn.

Unntaksvis vil noen søknader måtte godkjennes av Central Adoption Board (CAB) før matching av barn mot familie. Dette gjelder alle søknader fra enslige søkere. For par kan dette gjelde tilfeller hvor en eller begge søkere har eller har hatt alvorlig eller kronisk sykdom, eller psykiske utfordringer, om det er mer enn ti års aldersforskjell mellom søkerne, om en eller begge søkere har flyttet til Norge i voksen alder, om en eller begge søkere er overvektige ol. Vurdering i forhold til om en sak må ha forhåndsgodkjenning eller ikke, vurderes etter skjønn i de fleste tilfeller. Ta kontakt med saksbehandler for å få en vurdering rundt dette for deres konkrete sak. Som sagt ovenfor - de aller fleste søknader trenger ikke forhåndsgodkjenning. 

Adopsjoner via DCY:

Anslått ventetid gjelder fra søknaden er mottatt i Thailand. De fleste godkjenninger i prosessen gjøres før familien blir informert om tildelingen. De fleste drar på hentereise innen relativt få måneder etter tildelingen foreligger.

I 2021 tar DCY kun imot søknader vedrørende barn over 4,5 år, samt barn med helseutfordringer eller spesiell bakgrunn. Man krysser selv av på et skjema vedrørende hva man er åpen for. Vi vet ikke om man i 2022 åpner for igjen å også ta imot ordinære søknader. Det er stort behov for søkere som er åpne for å ta imot eldre barn og/eller søsken, samt barn med helseanmerkninger eller spesiell bakgrunn.

Adopsjoner via HSF:

Det er for tiden svært få søkere hos HSF, sett i forhold til hvor mange barn som anslagsvis tildeles hvert år. Mangelen på søkere er så stor at uten tilsig av nye søkere er det en reell fare for at barn vil miste muligheten til å få en ny familie i Norge. De aller fleste søkere kan derfor forvente relativt kort tid til tildeling etter man er godkjent i Norge og søknaden sendt Thailand. 

For den lille andelen av søkerne som må forhåndsgodkjennes av CAB, vil det ta litt lengre tid. For de fleste tar det ca. ett år å få denne forhåndsgodkjenningen. Først når denne foreligger kan man matches mot et barn og motta tildeling.

Etter søkerne har akseptert tildelingen, videresender HSF alle dokumenter i saken til thailandske sentralmyndigheter. De gjennomgår saksgangen og sikrer at alle lover og retningslinjer er fulgt, og godkjenner frigivingen av barnet for utenlandsadopsjon. Dette er en byråkratisk prosess, som tar tid. De fleste drar derfor på hentereise opp mot et år etter tildeling. 

Formelt sett har adoptivforeldre status som verger for barnet fra overtakelse, inntil tre oppfølgingsrapporter er levert fra kommunen familien bor i. Adopsjonen blir fullført i Thailand etter at thailandske myndigheter har godkjent oppfølgingsrapportene og adoptivforeldrene deretter signerer registrering av adopsjonen hos den Thailandske ambassaden i Oslo.

Hvem er barna?

Barna som formidles til adopsjon gjennom Holt Sahathai Foundation har alltid en kjent identitet, og forholdsvis detaljerte opplysninger vil fremgå av tildelingsdokumentene på barnet. Det gjøres en stor innsats for å hjelpe enslige eller vanskeligstilte kvinner til å ta hånd om barna selv. Holt Sahathai Foundation, (HSF) er kjent for sitt arbeid blant ugifte mødre i Thailand. Ofte lykkes det med å finne alternative løsninger i storfamilien. De fleste barna som adopteres fra HSF er i underkant av to år til overkant av tre år når de ankommer sin nye familie. Noen av barna er eldre.

Barna som er under omsorg av HSF blir plassert i gode men enkle fosterhjem, ofte i nærheten av Bangkok eller litt lenger syd i landet. Barna knyttes til sin nye fosterfamilie hvor det oppholder seg i tiden frem til biologisk familie blir i stand til å ta tilbake omsorgen for barnet, eller til plassering i sin kommende adoptiv familie.

Barna som blir adoptert gjennom DCY har som regel samme bakgrunn som barn adoptert gjennom HSF Noen av barna kan være hittebarn. Også DCY gjør en stor innsats for å forsøke å få biologisk familie til å bli i stand til å ivareta barna på egenhånd. DCY har omsorg for barn i alle aldre, med eller uten spesielle behov.

Barna som adopteres gjennom DCY, bor på et av de statlige barnehjemmene i Thailand eller i fosterhjem. For øyeblikket er dette åtte barnehjem, som holder til i ulike deler av Thailand. Man vet ikke før etter tildeling hvilket av disse barnehjemmene man får tildelt barn fra. Noen av barnehjemmene er store, noen små, noen har tilknyttet fosterhjem som en del av barna bor i, andre ikke, noen har barn fra 0-6 år, andre fra 0- 18. De fleste har aldersoppdelte avdelinger, men størrelsen og voksentettheten på disse kan variere. Det vi kan si på generelt grunnlag, er at minimumsstandarden på barnehjem i Thailand er betraktelig bedre enn i de fleste andre land. De fleste barn over 3 år går på førskole eller skole i nærmiljøet.

Litt om Thailand

Thailand er et land på størrelse med Frankrike, og med en befolkning på over 60 millioner innbyggere. Gjennomsnittsalderen er 39 år, så en stor /andel av befolkningen er unge. Det thailandske folket er kjent for å være vennlige og imøtekommende – derav navnet smilets land.

Thailand er det eneste landet i Sørøst-Asia som aldri har være europeisk koloni. Thailand betyr «fritt land». Opprinnelig vandret thaifolket fra boplasser i Sør-Kina og inn i områdene som i dag utgjør Thailand, Burma og Laos. Allerede i 1260 ble kongedømmet Siam grunnlagt. Det byttet navn til Thailand i 1939. Thailandsk kultur er historisk en sammenblanding av indisk og kinesisk kultur. Landet fremstår i dag som et buddhist-land, men det moderne kulturlivet er samtidig sterkt vestlig influert.

Drøyt 40% av landarealet er åkermark, og Thailand er verdensledende på eksport av ris. Andre naturresurser er tinn, gummi, naturgass og fosfater. Landet blir ikke regnet som u-land, men som et av NIC-landa (et nyindustralisert land). Thailand har hatt en god økonomisk utvikling. Men resursfordeling er et «fremmedord». Det er stor forskjell mellom fattige og rike, og mange lever under eksistens-minimum.

Urbanisering er et økende problem i Thailand, og fører ofte til at unge jenter reiser til hovedstaden eller sentrale strøk, langt fra sin familie for å ta arbeid. Majoriteten av jentene som forlater sine familier får arbeid som hushjelper eller fabrikkarbeidere. Jentene får et stort problem hvis de blir gravide utenfor ekteskap. De er ofte svært unge. Det finnes ikke stønadsordninger for enslige forsørgere, og de kan ikke regne med å få aksept fra sine foreldre for denne situasjonen. Det å skulle reise hjem igjen til landsbygda som enslig mor er i utgangspunktet vanskelig.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00