login icon
english icon
AA

Sør-Afrika

Kvalifikasjoner:

Få formelle krav. Barna fra Sør-Afrika matches individuelt til hvert enkelt barn. Verdens Barn anbefaler:

  • Minimum 5 års samboerskap/ekteskap når søknaden sendes til utlandet. 
  • Foreldrenes gjennomsnittlige alder bør ikke overstige 40 år når dere starter adopsjonsprosessen.
  • Enslige og par av samme kjønn kan søke om å adoptere fra Sør-Afrika.
  • Reisen til Sør-Afrika varer 3-4 uker
 

Verdens Barn i Sør-Afrika

Verdens barn har samarbeidet med Sør-Afrika siden 2003. Vi samarbeider med organisasjonen Abba, som hjelper barn å finne foreldre både i Sør-Afrika og til andre land i Nord-Europa. Abba har et omfattende nettverk og driver ulike prosjekter rettet mot kvinner og barn på ulike steder i Sør-Afrika. Abba har en kristen profil og forankring. Abba er godkjent av norske og sørafrikanske myndigheter.

 

Adopsjonsprosessen

Når biologisk mor er kjent, tilbys omfattende veiledning for å finne løsninger der hun kan ta hånd om barnet sitt selv. Adopsjon er kun et alternativ når andre muligheter har vært grundig undersøkt. Den biologiske mor har en aktiv rolle i å velge adoptivforeldre til sitt barn. Dette gjøres på bakgrunn av at hun velger mellom profiler som er laget av adoptivsøkere.

Biologisk mor (og far når han er kjent), må gi skriftlig samtykke til adopsjon i retten. Det er 60 dagers angrefrist. Deretter kan barnet frigis for adopsjon.

Først er organisasjonen forpliktet til å forsøke å finne en familie innenlands. Saken blir derfor registrert i et eget register for innenlandsadopsjon, og må stå registrert her i minst 60 dager. Først når denne fristen er utløpt kan barnet frigis for adopsjon til utlandet.

Tildelingene skjer ofte i samråd med biologisk mor, der man bruker tid på å finne riktig match mellom barnet som skal adopteres og adoptivfamilie. Med andre ord skjer ikke adopsjoner fra Sør-Afrika i en gitt rekkefølge. 

Ventetiden vil også avhenge av hvor mange barn som kan komme til Norge i tiden framover, når våre ulike søkere er godkjent, og hvordan tildelingene fordeler seg på de ulike månedene. Det er derfor ekstra vanskelig å beregne ventetiden, og den kan bli både kortere eller lengre enn forventet. 

Vi anslår pr. dags dato at ventetiden for de fleste fra godkjenning til tildeling vil være ca. 3 år fra godkjenning, men merk som sagt at det er svært vanskelig å gi et anslag. Tiden fra tildeling til hentereise ligger på omtrent 2 uker, og oppholdet i Sør-Afrika er på ca. 4 uker. 

Søkere som er åpne for å adoptere barn med spesielle behov har ofte adskillig kortere ventetid. Dette kan for eksempel gjelde barn som er født premature, eller saker der biologisk mor har brukt rusmidler i svangerskapet. 

Vår samarbeidsorganisasjon ABBA har vanligvis tett kontakt med biologisk mor, og legger stor vekt på å forsøke å få så mye informasjon om svangerskapet. De ber om at de er ærlige om for eksempel bruk av alkohol eller andre rusmidler. 

Dette innebærer samtidig at de får tilgang til flere opplysninger - noe som i sin tur betyr at dette er informasjon som adoptivforeldrene også må forholde seg til. 

Barn med spesielle behov blir vanligvis ikke tildelt på vanlig måte. I disse sakene sender vi ofte ut en forespørsel til alle godkjente søkere, eventuelt også søkere på andre land, og så kan de som er interessert melde seg.

Dersom en norsk familie blir valgt ut, får Verdens Barn beskjed. Adoptivfamilien kontaktes, reisen bestilles og man reiser i løpet av kort tid (10-14 dager) for å gjennomføre adopsjonen. Adopsjonen fullføres i Sør-Afrika og barnet reiser til Norge med norsk pass. Enkelte av barna som fristilles for adopsjon har ikke kjent biologisk familie. Da blir frigivelsesprosessen noe annerledes.

 

Hvem er barna?

Landet har blitt kalt ”the fatherless country” og barna ”the fatherless children”. Både den store utbredelsen av aids, og afrikanske tradisjoner for at familiens menn forlater hjemmet for å finne arbeid andre steder i trange tider, har medvirket til et samfunn hvor barn ofte vokser opp med bestemor som den viktigste omsorgspersonen. Men mange barn er ikke engang så heldige og deres framtid er avhengig av arbeidet til organisasjoner som Abba.

Barna kommer fra ulike stammer og steder og fra ulike lag av befolkningen. Alle barna som fristilles for utenlandsadopsjon er mørke i huden. De fleste som plasseres i adopsjonsprogrammer er mellom 0 og 2 år, men også eldre barn trenger en familie. Relativt jevn fordeling på kjønn.

Flere av barna som blir tildelt fra Sør-Afrika har helsemerknader. Det vanligste er barn som er født prematurt, samt barn der biologisk mor har informert om bruk av rusmidler under svangerskapet.

ABBA legger stor vekt på å forsøke å få så mye informasjon som mulig fra biologisk mor om svangerskapet, og ber om at de er ærlige om for eksempel bruk av alkohol eller andre rusmidler. Dette innebærer samtidig at de får flere opplysninger, noe som betyr at dette er informasjon som adoptivforeldrene må forholde seg til.

I de fleste slike saker der barnet er prematurt eller der vi kjenner til bruk av rusmidler, eventuelt ved andre typer helseutfordringer, må saken vurderes av Faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker.

Faglig rådgivende utvalg består av en lege, en psykolog og en psykiater. De vurderer om søkerne har nødvendige ressurser og forståelse for barnets problemstilling som de tenker er nødvendig for å ivareta barnet.

 

Hiv

Sør-Afrika er ett av de aller hardest rammede land i verden hva angår utbredelsen av hiv og aids. Mange barn har blitt foreldreløse etter at foreldrene har utviklet aids.

Det er derfor meget grundige testing av barna. Noen barn kan teste positivt på hiv i starten av livet fordi det fortsatt har antistoffer fra mor. I så fall må nye tester til før man kan si sikkert om barnet er smittet eller ikke. Dersom et barn skulle være smittet med hiv, kan barnet ikke tildeles en familie på vanlig måte men blir regnet som barn med spesielle behov.

Imidlertid er det mulig for norske familier å søke om å få adoptere et barn med hiv. I så fall må familien få en særskilt godkjenning fra norske og sørafrikanske myndigheter. Det har tidligere vært antatt at norske myndigheter ikke vil tillate adopsjon av barn med kjent hiv-diagnose, men holdningen til dette er endret i takt med utviklingen av nye og mer effektive medisiner. Barn som er smittet med hiv kan, ved riktig oppfølging, leve et tilnærmet vanlig liv i Norge.

 

Litt om Sør-Afrika

Kulturelt sett er landet i blomstring. Etter apartheidtidens undertrykkelse av tradisjonelle kulturelle uttrykk, har flere og flere startet en søken etter sine forfedres kulturarv. Følgelig er det mange som fokuserer på tradisjoner, mens deres hverdagsliv preges av urban modernitet. Religionen står sterkt i dagens Sør-Afrika, over ¾ av befolkningen regnes som kristne. Selv om det er stor variasjon mellom de forskjellige kristne gruppene, vil vi som møter barna ofte oppleve at de er omgitt av sterkt troende personer sett med norske øyne.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00